Zakonodaja, ki ureja področje zdravil rastlinskega izvora

V Evropski uniji (EU) potekata registracija in trženje zdravil rastlinskega izvora v skladu z Direktivama 2004/24/EC in 2001/83/EC, ki ju je sprejel Evropski parlament. Namen teh smernic je zaščita javnega zdravja in omogočanje prostega pretoka zdravil znotraj EU.
zdravstvena zakonodaja

Zdravila rastlinskega izvora po evropski zakonodaji uvrščamo v dve skupini:

  1. tradicionalna zdravila (z ustreznimi nekliničnimi podatki o varnosti, trajanju uporabe v EU in verjetni učinkovitosti),
  2. zdravila z dobro uveljavljeno uporabo (z ustreznimi kliničnimi podatki o varnosti in učinkovitosti).

V Republiki Sloveniji področje zdravil rastlinskega izvora urejajo naslednji predpisi:

  • Zakon o zdravilih in njegovi podzakonski akti, predvsem:
  • Pravilnik o tradicionalnih zdravilih rastlinskega izvora,
  • Pravilnik o razvrstitvi zdravilnih rastlin.

Za zdravila rastlinskega izvora je tako, kot za ostala zdravila, pristojna Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke Republike Slovenije (JAZMP).

Veliko rastlinskih snovi je prisotnih v hrani, kozmetiki ali prehranskih dopolnilih. To področje, za katero je pristojno Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, urejajo naslednji predpisi:

  • Zakon o kozmetičnih proizvodih,
  • Pravilnik o prehranskih dopolnilih,
  • Pravilnik o živilih za posebne zdravstvene namene,
  • Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene.